ВТОРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ“, ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 22.05.2020 г.,Сдружение "МИГ Средец" и Община Средец подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168  „МИГ Средец – подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма за развитие  на селските райони 2014-200, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен от „МИГ Средец“ и ДФ“ Земеделие“ проект № BG06RDNP001-19.168-0001 „ Реконструкция на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци“. Сключения договор е на  стойност 179880,26  лв. без ДДС – 100%  от стойността на одобрения проект. Безвъзмездна финансова помощ е предназначена за рехабилитация на улици „Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци“ в гр. Средец с цел подобряване на техническата инфраструктура и подобряване на качеството живот , чрез подобряване на транспортната свързаност.

Продължителност  на изпълнението  на дейностите по договора – 36  месеца от дата на подписването. Изпълнението на договора и реализирането на дейностите по проекта стартират  на 22.05.2020 г.