ШЕСТИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ“ ,2014 – 2020 г.


На 22.06.2020 г.,Сдружение "МИГ Средец" и Община Средец подписаха втори  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.168  „МИГ Средец – подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма за развитие  на селските райони 2014-200, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен от „МИГ Средец“ и ДФ“ Земеделие“ проект № BG06RDNP001-19.168-0004 „ Реконструкция на тротоари  на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци“, в гр. Средец“. Сключения договор е на  стойност 60 348,16 лв. без ДДС .Интензитет на помощта 100%.

Продължителност  на изпълнението  на дейностите по договора – 36  месеца от дата на подписването.Срока на изпълнение на договора  е от 22-06.2020 г. до 22.06.2023 г.