Проект на насоки за кандидатстване по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Днес 08.06.2020г. на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСФ, „МИГ СРЕДЕЦ“  публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” .

Коментари, предложения и възражения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до15.06.2020 г., 23:59 ч. на електронен адрес: lider_sredets@abv.bg .

В срока на публичното обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията за кандидатстване, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

Документите за обществено обсъждане по процедурата може да изтеглите от тук:


Документи