ВТОРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ, ОП РЧР 2014-2020 Г.

На 20.09.2019г., председателя на Управителния съвет на Сдружение "МИГ Средец" – инж. Димо Иванов Найденов и Кмета на Община Средец, инж. Иван Жабов -, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Развитие на човешките  ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд .

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект № BG05M9OP001-2.045-0001 „Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Средец“ на Община Средец  към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, по подмярка 2.9.1“ Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги“, процедура  № BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Сключеният договор е на стойност 233 967,86 лева.  и предвижда действия за подпомагане на интеграцията на пазара на труда,чрез разкриване на нови работни места и подобряване достъпа до социални и здравни услуги на уязвими групи . Договорът  ще се изпълнява 16 месеца.Дейностите по договора  ще бъдат реализирани в селата  Светлина и Факия, обхващайки  нуждаещи се представители от целевите групи.

.