СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.353

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” – втори прием

 

СНЦ „МИГ Средец“ на 15.10.2020 г., обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” – втори прием  от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само  по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и  http://mig-sredets.eu/, секция „ Документи“, подсекция „Мерки от СВОМР по ПРСР“, Мярка 7.5 - http://mig-sredets.eu/dokumenti/merki-ot-svomr-po-prsr/

 

Краен срок за представяне на предложенията: 23.11.2020 г., 17:00 часа.

 

Приложение: Обява


Документи