СНЦ „МИГ Средец“, обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни

СНЦ „МИГ Средец“, обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

На 11.04.2022 г., „МИГ Средец“  обяви   прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

 Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само  по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и  http://mig-sredets.eu/, секция „ Документи“, подсекция „Мерки от СВОМР по ПРСР“, Подмярка 7.2 първи прием - http://mig-sredets.eu/dokumenti/merki-ot-svomr-po-prsr/

 

Краен срок за представяне на предложенията: 13.06.2022г. – 17:00 ч.

Приложение: Обява


Документи