СКЛЮЧЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 6.4, КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ“, ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 29.09.2020 г.,Сдружение "МИГ Средец" и ЕТ „ТОНИ-Т - АНТОНИЙ ДЮЛГЕРОВ“ гр. Средец подписаха Договор№BG06RDNP001-19.188-0001-С01/29.09.2020 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие  на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект №BG06RDNP001-19.188-0001 Изграждане на автосервиз в УПИ III – 110, 111, 112 – местност „Долапски баир“, гр. Средец“,  по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.188-S1 „МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“-първи  прием към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, по ПРСР.

Сключения договор е на  стойност 114 146,12 лв.безвъзмездна финансова помощ, която е предназначена за Изграждане  и оборудване на автосервиз в УПИ III – 110, 111, 112 – местност „Долапски баир“, гр. Средец.

Изпълнението на договора и реализирането на дейностите по проекта  стартират  на 29.09.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

На 29.09.2020 г.,Сдружение "МИГ Средец" и „АГРО-СТИВ“ ЕООД“  с. Пънчево подписаха Договор№BG06RDNP001-19.188-0005-С01/29.09.2020 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие  на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект №BG06RDNP001-19.188-0005 Закупуване на комбиниран  багер-товарач“,  по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.188-S2 „МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“-втори прием

 към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, по ПРСР.

Сключения договор е на  стойност 68 646.11 лв.безвъзмездна финансова помощ, която е предназначена за закупуване на комбиниран  багер-товарач.

Изпълнението на договора и реализирането на дейностите по проекта  стартират  на 29.09.2020 г.