СКЛЮЧЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 4.1“ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“, КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ“, ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 23.07.2021 г.,бе подписан тристранния договор  №BG06RDNP001-19.175-0004-С01 между –ДФ“Земеделие“, Сдружение "МИГ Средец" и Киро Дойков Тодоров- земеделски стопанин от  гр. Средец   за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие  на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект №BG06RDNP001-19.175-0004 „Развитие на рентабилно месодайно говедовъдство, чрез закупуване на  нова земеделска техника и оптимизиране на храненнето“ по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.175-S1 „МИГ СРЕДЕЦ - Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ първи  прием към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, по ПРСР.

Сключения договор е на  стойност 74 900,00 лв.безвъзмездна финансова помощ, която е предназначена за закупуване на земеделска техника-сеялка.

Изпълнението на договора стартира от датата на подписването  -23.07.2021 г.