Съобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ„

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ„  по мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“  от Стратегията за ВОМР, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ОС 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

 

Настоящата процедура цели  да подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Целите на процедурата са в съответствие с Инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”  и  Специфична цел „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване“ от ОП РЧР.

Процедурата е в съответствие с Приоритет 3.3. “ Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“   и  Специфична цел 3.3.1. „Намаляване на социалното изключване чрез подкрепата за предоставяне на социални и здравни услуги за  хората с увреждания и хората над 65 г. в невъзможност за самообслужване ” от  СВОМР.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП), като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

 

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и  http://mig-sredets.eu/, секция „ Документи“

 

Краен срок за представяне на предложенията: 26.03.2018г., 17:00 часа.


Документи