Съобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти към Стратегия за ВОМР, ОП РЧР

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ помощ №BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална  икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите по мярка 2.9.1 “ Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги.“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Преодоляване на риска от социално изключване и дискриминация на територията на „ МИГ Средец“ на маргинализираните  общности, вкл. ромите, чрез улесняване достъпа до образование и здравеопазване.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП РЧР  за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Инвестиционен приоритет 1. „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР. 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и  http://mig-sredets.eu/, секция „ Документи“, подсекция „МЕРКИ  ОТ СВОМР ПО ОПРЧР“

 

Краен срок за представяне на предложенията: 30.04.2019 г., 17:00 часа.

Приложение: Обява


Документи