Разяснение по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”

По процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” за кандидатстване от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

ЗА ЧИТАЛИЩА И НПО ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ към формуляра за кандидатстване следните документи:

1.Свидетелство за съдимост  освен от представляващия/те кандидата и от всички членове на  Настоятелството/Управителен съвет и от членовете на Контролния съвет/Проверителна комисия;

2.Удостоверение от НАП по чл.162, ал.2 за наличие или липса на задължения  освен от кандидата да се представи и от представляващия/те кандидата и от всички членове на  Настоятелството/Управителен съвет и от членовете на Контролния съвет/Проверителна комисия;

3.Удостоверение за липса на задължения към община Средец освен от кандидата да се представи и от представляващия/те кандидата и от всички членове на  Настоятелството/Управителен съвет и от членовете на Контролния съвет/Проверителна комисия;

 4.Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ освен от кандидата да се представи и от представляващия/те кандидата и от всички членове на  Настоятелството/Управителен съвет и от членовете на Контролния съвет/Проверителна комисия.

 

Декларация нередности(Приложение№3) и Декларация по образец- Приложение №4  се попълва и подписва от представляващия/те кандидата и от всички членове на  Настоятелството/Управителен съвет и от членовете на Контролния съвет/Проверителна комисия