ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.188№BG06RDNP001-19.178 „МИГ Средец - Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

На 09.05.2019 г. с Оценителен доклад приключи ,работата на  Комисията  за подбор на проектни предложения  по процедура  BG06RDNP001-19.178„МИГ  Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“От Мярка 4.“Инвестиции в материални активи“- първи прием, към СВОМР на „Миг Средец“. На Заседание на УС  на СНЦ „ МИГ Средец“ , проведено на 13.05.2019 г. е одобрен  Оценителния доклад  на КППП по процедурата.

Списъците на: одобрените, резервните отхвърлените, и оттеглени проектни предложения от КППП на „МИГ Средец“ по процедурата може да намерите  на сайта на „МИГ Средец“ в Раздел  „ МИГ Средец“ , подраздел  „Решения на комисията за подбор на проектни предложения(КППП)“