ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА№ BG06RDNP001-19.175 ( МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР -ПЪРВИ ПРИЕМ)

На 19.04.2019 г. с Оценителен доклад приключи ,работата на  Комисията  за подбор на проектни предложения  по процедура  № BG06RDNP001-19.175 „Миг Средец под мярка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства“  - първи прием, към СВОМР на „Миг Средец“. На Заседание на УС  на СНЦ „ МИГ Средец“ , проведено на 23.04.2019 г. е одобрен  Оценителния доклад  на КППП по процедурата.

Списъците на: одобрените, резервните отхвърлените, и оттеглени проектни предложения от КППП на „МИГ Средец“ по процедурата може да намерите  на сайта на „МИГ Средец“ в Раздел  „ МИГ Средец“ , подраздел  „Решения на комисията за подбор на проектни предложения(КППП)“