ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“ (МЯРКА 2.9.3 ОТ СВОМР , ОПРЧР)

На 08.08.2019 г.  с Оценителен доклад, приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура  № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“  – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“,  мярка 2.9.3“. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“ към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, ОПРЧР 2014-2020 г. На Заседание на УС  на СНЦ „ МИГ Средец“ , проведено на 09.08.2019 г. е одобрен  Оценителния доклад  на КППП по процедурата .

 

Списъците на: одобрените, резервните отхвърлените, и оттеглени проектни предложения от КППП на „МИГ Средец“ по процедурата може да намерите  на сайта на „МИГ Средец“ в Раздел  „ МИГ Средец“ , подраздел  „Решения на комисията за подбор на проектни предложения(КППП)“