ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – СОЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ КАТО РОМИТЕ“ (МЯРКА 2.9.1 ОТ СВОМР , ОПРЧР)

На 14.06.2019 г.  с Оценителен доклад, приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура  № BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, мярка 2.9.1 “ Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги“   към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, ОПРЧР 2014-2020 г. На Заседание на УС  на СНЦ „ МИГ Средец“ , проведено на 18.06.2019 г. е одобрен  Оценителния доклад  на КППП по процедурата .

 

Списъците на: одобрените, резервните отхвърлените, и оттеглени проектни предложения от КППП на „МИГ Средец“ по процедурата може да намерите  на сайта на „МИГ Средец“ в Раздел  „ МИГ Средец“ , подраздел  „Решения на комисията за подбор на проектни предложения(КППП)“