Покана

Днес, 26.04.2016 г., в гр.Средец, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:

1.      Димо Иванов Найденов, гр.  Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15
2.      Кета Николова Кънева, гр. Средец, ул. Тодор Николов, 25
3.      Валентин Петков Бялков, гр. Средец, ул. Комсомолска, бл.2, вх.А, ет.1, ап.1
4.      Вълко Тодоров Вълков, гр. Средец, ул. Георги С. Раковски, бл.3, ет.1, ап.1
5.      Кънчо Стоянов Иванов,  с. Орлинци, общ. Средец
6.      Атанас Георгиев Зайков, гр. Бургас, ул. Сливница, 1Б, ет.3
7.      Божидар Тодоров Божинов , с. Загорци,  общ. Средец

 свиква  извънредно  заседание на Общото събрание  при следния   

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1.      Разглеждане, обсъждане и одобрение  на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец” 2014-2020 г.
2.      Вземане на решение за  кандидатстване по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

        ОПРЕДЕЛЯ дата на извънредното  заседание на Общото събрание на Сдружението - 26.05.2016 г., от 17.30 часа, и място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на „МИГ СРЕДЕЦ”.

       При липса на кворум за редовно провеждане на насроченото заседание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.1 от Устава,  същото  се отлага с един час по-късно и ще се проведе на 26.05.2016 г., от 18.30 часа,  място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на МИГ СРЕДЕЦ, при същия дневен ред.

         Писмените материали по дневния ред за насроченото заседание на ОС се намират в офиса на сдружението по адреса му на управление и са на разположение на всички членове на сдружението, всеки работен ден от  09.30 до 16.30  часа, където членовете на сдружението могат да се запознаят с материалите и да удостоверят с подписа си получаването на настоящата покана чрез интернет съобщение.

Управителния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” обяви екземпляр от текста на настоящата покана на видно място – на таблото за съобщения във входа на сградата на офиса на сдружението – гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2, публикува я на интернет странницата www. mig-sredets.eu, секция „ Обяви” и я връчи на всеки член на сдружението, чрез интернет съобщение на съответно посочения електронен адрес.

 

Председател:                                                                               

Димо Найденов