Пoкана за участия в обществени обсъждания

 

НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

В изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ  ДЕЙНОСТИ  НА МЯРКА 19 ”ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ  МЕСТНО РАЗВИТИЕ ” ОТ ПРОГРАМАТА  ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  ЗА ПЕРИОДА  2014-2020 г. , СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  - Управителният съвет и екипът канят  жителите на Община Средец , представителите на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции в областта на образованието и културата, социални услуги, местни лидери,  представители на неформални групи и други организации, граждани   от  територията да се включат в обществените обсъждания на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие, както следва:

1.На 21.04.2016 год. от  10.30 часа в Зала № 1 на Община Средец;

 

2.На 22.04.2016 год от 10.30 часа в Пенсионерския  клуб на с. Загорци;

 

3.на 25.04.2016 год. от 10.30 часа в Пенсионерския клуб на с. Бистрец