Покана за свикване на общо събрание

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:     

                       

  1. Димо Иванов Найденов, представител на "“Д ЕНД Д ГРУП"ЕООД;
  2. Иван  Петков Жабов, представител на "Община Средец";
  3. Пламен Иванов Иванов;
  4. Петър Димитров Гайдов- представител на "Волейболен клуб Странджа";
  5. Станко Николов Стоянов- представител на „СТАГО ЕООД“ ЕООД;      
  6. Вълко Тодоров Вълков ;
  7. Георги Стоянов Георгиев ,свиква редовно заседание  на КВО  на Сдружението  при следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

            1.Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2023 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”.;

            2.Изслушване, обсъждане и приемане на Годишни доклади за отчитане изпълнението на  под мерки 19.2 и 19.4 за 2023 г.;

           3.Освобождаване на член на  КВО;

           4.Приемане на нов член на КВО  на Сдружението;

           5.Промяна представителството на  община Средец в управляващите органи на   Сдружението;

           6.Освобождаване на член Контролния съвет на Сдружението и избор нов член.

 

        ОПРЕДЕЛЯ дата на редовното  заседание на Общото събрание на Сдружението –01.02.2024 г., от 17.00 часа, място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на „МИГ СРЕДЕЦ”.

 

       При липса на кворум за редовно провеждане на насроченото заседание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.1 от Устава,  същото  се отлага с един час по-късно и ще се проведе на 01.02.2024 г., от 18.00 часа,  място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на МИГ СРЕДЕЦ, при същия дневен ред.

Управителния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” обяви екземпляр от текста на настоящата покана на видно място – на таблото за съобщения във входа на сградата на офиса на сдружението – гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2 и я връчи на всеки член на сдружението, чрез интернет съобщение на съответно посочения електронен адрес.

 

Председател на УС:

инж.Димо Найденов/п/