ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ СНЦ "МИГ СРЕДЕЦ"

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  кани  заинтересованите  страни да вземат  участие в еднодневно обучение на тема: „Управление на конфликти и кризисни ситуации“. Обученито  ще се проведе на дата: 30.09.2022 г., с начален час  1000 ч. Място за провеждане: в гр. Средец, Зала на бивш  Военен клуб(ДНА), ул. „Димитър  Благоев“ №16,  лектор: Живка Айрянова – психолог.

Цел на обучението:Ръководители  на институции и управители на фирми да придобият  знания и умения във връзка с: Управление на конфликти  на работното място; Представяне на техники  за справяне с конфликтите, които да се приложат на практика; Разпознаване кризите от рано и предотвратяването им.

Подробна програма и материали ще се раздадат в деня на обучението.

ОБУЧЕНИЯТА СА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ!

 

Информационните срещи се провеждат във връзка с прилагане на подмярка  19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на  селските райони за периода 2014-2020 г. и в изпълнение на Споразумение № РД 50-192/29.11.2016 г. за прилагане на  подмярка 19.2“Прилагане на опорации в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите  местно развитие“

 

 

С УВАЖЕНИЕ:СНЦ  „МИГ СРЕДЕЦ“