ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „МИГ Средец“  кани заинтересованите страни: Публичен сектор-община Средец, читалища;Стопански сектор-юридически лица ,земеделски производители;Нестопански сектор-образование, здравеопазване, социални дейности и  НПО да участват в Общественото обсъждане  за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие/СВМР/, което ще се проведе на 12.05.2021 г. от 10.00 часа в сградата на „Зелената къща“, гр. Средец.

 Общественото обсъждане се инициира във връзка с промяна на ПРСР 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране за увеличаване  бюджета на СВОМР  в размер  до  799 000,00 по подмярка  19.2, чиято  изпълнение следва  да се осъществи до юни 2025 г.  Допълнителния финансов ресурс ще се насочи към подмерки от Стратегията, към които е проявен интерес и възможност за изпълнение.  

Заинтересованите, които не могат да участват присъствено , могат да направят своите  предложения за разпределение на допълнителния финансов ресурс по мерките в СВОМР финансирани от ЕЗФРСР, чрез  електронната поща  на Местната инициативна  група-lider_sredets@abv.bg