Покана за извънредно заседание

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:

  1. Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15
  2. Иван Петков Жабож, гр. Средец, ул.“ Александър Стамболийски“1
  3. Кета Николова Кънева, гр. Средец, ул. Тодор Николов, 25
  4. Валентин Петков Бялков, гр. Средец, ул. Комсомолска, бл.2, вх.А, ет.1, ап.1
  5. Вълко Тодоров Вълков, гр. Средец, ул. Георги С. Раковски, бл.3, ет.1, ап.1
  6. Киро Дойков Тодоров,гр. Средец, ул. „ Охрид” 5
  7. Атанас Георгиев Зайков, гр. Бургас, ул. Сливница, 1Б, ет.3

                       

                        

свиква извънредно заседание на Общото събрание  при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Промяна на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“;
  2. Други

 

   ОПРЕДЕЛЯ дата на извънредното заседание на Общото събрание на Сдружението - 30.04.2018 г., от 17,30 часа и място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на „МИГ СРЕДЕЦ”.

 

       При липса на кворум за провеждане на насроченото заседание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.1 от Устава,  същото  се отлага с един час по-късно и ще се проведе на 30.04.2018 г., от 18,30 часа,  място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на МИГ СРЕДЕЦ, при същия дневен ред

         Писмените материали по дневния ред за насроченото заседание на ОС се намират в офиса на сдружението по адреса му на управление и са на разположение на всички членове на сдружението, всеки работен ден от  09.30 до 16.30  часа, където членовете на сдружението могат да се запознаят с материалите и да удостоверят с подписа си получаването на настоящата покана чрез интернет съобщение.

Управителния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” обяви екземпляр от текста на настоящата покана на видно място – на таблото за съобщения във входа на сградата на офиса на сдружението – гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2 и я връчи на всеки член на сдружението, чрез интернет съобщение на съответно посочения електронен адрес.

Председател:  /П/                                                                             

Димо Найденов