Покана за обучение

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  кани  заинтересованите  страни да вземат  участие в еднодневно обучение на тема: „Електронно отчитане на проекти - ИСУН“. Обученито  ще се проведе на дата: 14.10.2022 г., с начален час  10:00 ч. Място за провеждане: в гр. Средец, Зала на бивш  Военен клуб(ДНА), ул. „Димитър  Благоев“ №16. доц. д-р Надежда Палова

 

Цел на обучението: Придобиване на знания и умения за техническо и финансово отчитане на проектите; Комплектоване на придружаващите документи и правилното им отчитане в ИСУН.

Подробна програма и материали ще се раздадат в деня на обучението.

ОБУЧЕНИЕТО Е  БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ!

 

Информационните срещи се провеждат във връзка с прилагане на подмярка  19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на  селските райони за периода 2014-2020 г. и в изпълнение на Споразумение № РД 50-192/29.11.2016 г. за прилагане на  подмярка 19.2“Прилагане на опорации в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите  местно развитие“

 

 

С УВАЖЕНИЕ:СНЦ  „МИГ СРЕДЕЦ“