Покана

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:     

                       

 1. Димо Иванов Найденов, представител на "“Д ЕНД Д ГРУП"ЕООД;
 2. Иван  Петков Жабов, представител на "Община Средец";
 3. Костадин Кирязов Костадинов, представител на  ЗКПУ „Дюлево“ ;
 4. Петър Димитров Гайдов- представител на "Волейболен клуб Странджа";
 5. Станко Николов Стоянов- представител на „СТАГО ЕООД“ ЕООД       
 6. Вълко Тодоров Вълков ;
 7. Събинка  Петрова Господинова ,свиква редовно заседание  на КВО  на Сдружението  при следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 1. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”;
 2. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишни доклади за отчитане изпълнението на  под мерки 19.2 и 19.4 за 2021 г.;
 3. Одобряване  бюджета на Сдружението за 2022 г.;
 4. Одобряване на  финансовия ресурс по ОП РЧР от СВОМР  2014-2020 г.

 5.  Освобождаване на член на Сдружението;

 6.  Приемане на нов член на ОС на СНЦ „МИГ Средец“;

 7.  Вземане  на решение за кандидатстване по подмярка 19.1.

 

        ОПРЕДЕЛЯ дата на редовното  заседание на Общото събрание на Сдружението –28.06./2022 г., от 17.00 часа, място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на „МИГ СРЕДЕЦ”.

 

       При липса на кворум за редовно провеждане на насроченото заседание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.1 от Устава,  същото  се отлага с един час по-късно и ще се проведе на 28.06.2022 от 18.00 часа,  място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на МИГ СРЕДЕЦ, при същия дневен ред.

 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” обяви екземпляр от текста на настоящата покана на видно място – на таблото за съобщения във входа на сградата на офиса на сдружението – гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2 и я връчи на всеки член на сдружението, чрез интернет съобщение на съответно посочения електронен адрес.

 

Председател на УС:

инж.Димо Найденов/п/