Покана

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:     

                       

  1. Димо Иванов Найденов, представител на "“Д ЕНД Д ГРУП"ЕООД;
  2. Иван  Петков Жабов, представител на "Община Средец";
  3. Костадин Кирязов Костадинов, представител на  ЗКПУ „Дюлево“ ;
  4. Петър Димитров Гайдов- представител на "Волейболен клуб Странджа";                    
  5. Вълко Тодоров Вълков ;
  6. Събинка  Петрова Господинова ,свиква извънредно  заседание  на КВО  на Сдружението  при следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Обсъждане и приемане на промени  в Устава на СНЦ „МИГ Средец“;

 2.  Освобождаване на член на Общото събрание и УС на Сдружението;

 3.  Приемане на нов член на ОС на СНЦ „МИГ Средец“.

 4.  Попълване състава на Управителния съвет на СНЦ“ МИГ Средец“.

 

 

        ОПРЕДЕЛЯ дата на редовното  заседание на извънредно събрание на Сдружението –28.06.2021 г., от 17.00 часа, място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на „МИГ СРЕДЕЦ”.

 

       При липса на кворум за редовно провеждане на насроченото заседание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.1 от Устава,  същото  се отлага с един час по-късно и ще се проведе на 28.06.2021 г., от 18.00 часа,  място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на МИГ СРЕДЕЦ, при същия дневен ред.

 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” обяви екземпляр от текста на настоящата покана на видно място – на таблото за съобщения във входа на сградата на офиса на сдружението – гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2 и я връчи на всеки член на сдружението, чрез интернет съобщение на съответно посочения електронен адрес.

 

 

 

Председател на УС:

инж.Димо Найденов/п/