НовиниПокана за участие на местната общност в информационни събития през месец април и май

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност на информационни събития, както следва : Информационен семинар, във връзка отворената в ИСУН2020 процедура за прием на проектни предложения от СВОМР № BG05M9OP001- маргинализирани Дата , място и час на  провеждане 

Повече

Съобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти към Стратегия за ВОМР, ОП РЧР

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ помощ №BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална  икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите по мярка 2.9.1 “ Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги.“ от ...

Повече

Съобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.178

„МИГ СРЕДЕЦ-Под мярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. СНЦ „МИГ Средец“ на 11.02.2019 г., обяви процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  № ...

Повече

Съобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.175

„МИГ СРЕДЕЦ-Под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.     СНЦ „МИГ Средец“ на 24.01.2019 г., обяви процедура за подбор на проекти за безвъзмездна ...

Повече

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ОТВОРЕНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за ...

Повече

Покана за редовно заседание на ОС

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                         Димо Иванов Найденов,представител на ЗКПУ „Дюлево“ Атанас Георгиев Зайков, представител на „Караян“ЕООД Валентин Петков Бялков

Повече

Съобщение-СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на ...

Повече

Проект на насоки за кандидатстване по мярка 2.9.1 „Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги“ от СВОМР на „МИГ Средец“, ОП РЧР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“  публикува за предварително обсъждане проекта на Условия за кандидатстване по мярка 2.9.1 „Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги“   от  СВОМР, ...

Повече

Проект на насоки за кандидатстване по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“  публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедури :  - № BG06RDNP001-19.188Ф „МИГ СРЕДЕЦ – подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;  

Повече