Новини„МИГ СРЕДЕЦ”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", Инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на ОП ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

СНЦ „МИГ Средец“ на 30.05.2019 г., обявява  втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в ...

Повече

Покана за участие на местната общност в информационните събития през месец юни, организирани от СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ , гр. Средец

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност на следните информационни събития през месец юни:   1. ПЕТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ  във връзка във връзка с процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ...

Повече

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“, мярка 2.9.3.(втори прием)

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване  и приложенията към тях по  процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“  – ...

Повече

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.188№BG06RDNP001-19.178 „МИГ Средец - Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

На 09.05.2019 г. с Оценителен доклад приключи ,работата на  Комисията  за подбор на проектни предложения  по процедура  №BG06RDNP001-19.178„МИГ  Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”

СНЦ „МИГ Средец“ на 08.05.2019 г., обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” от ...

Повече

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА№ BG06RDNP001-19.175 ( МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР -ПЪРВИ ПРИЕМ)

На 19.04.2019 г. с Оценителен доклад приключи ,работата на  Комисията  за подбор на проектни предложения  по процедура  № BG06RDNP001-19.175 „Миг Средец под мярка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства“  - първи прием, към СВОМР на „Миг Средец“. На Заседание на УС  на СНЦ „ МИГ Средец“ , проведено на 23.04.2019 г. е одобрен  Оценителния ...

Повече

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19. 168(мярка 7.2 от СВОМР –първи прием)

На 12.04.2019 г.  с Оценителен доклад, приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура  № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби ...

Повече

Съобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ- подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„

СНЦ „МИГ Средец“ на 25.03.2019 г., обяви процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.188 „МИГ СРЕДЕЦ- подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„ от мярка  6. Развитие на стопанства и предприятия по Програмата за развитие на селските райони за ...

Повече