НовиниПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКА НА ЕТАП АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.197 „МИГ СРЕДЕЦ - ПОДМЯРКА 7.6 ”ПРОУЧВАНЕ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА“

 На 09.10.2019 г.  приключи оценка на етап Административно съответствие и допустимост по процедура № BG06RDNP001-19.197  „МИГ СРЕДЕЦ -  подмярка 7.6 ”проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата“. Подадени са три броя проектни предложения, от които на  ...

Повече

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19. 168 – ВТОРИ ПРИЕМ

 На 08.10.2019 г.  с Оценителен доклад, приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура  № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.188 „МИГ Средец - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„

На 27.09.2019 г., „МИГ Средец“  обяви  втори прием по процедура за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.188 „МИГ Средец - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони ...

Повече

ВТОРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ, ОП РЧР 2014-2020 Г.

На 20.09.2019г., председателя на Управителния съвет на Сдружение "МИГ Средец" – инж. Димо Иванов Найденов и Кмета на Община Средец, инж. Иван Жабов -, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Развитие на човешките  ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд .

Повече

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“ (МЯРКА 2.9.3 ОТ СВОМР , ОПРЧР)

На 08.08.2019 г.  с Оценителен доклад, приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура  № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“  – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“,  мярка 2.9.3“. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в ...

Повече

Покана за заседание на Общото събрание

Изх.№ 101/29.07.2019 г. П О К А Н А               УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                         Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 Петър Димитров Гайдов, гр. Средец, ул. Васил Коларов 82 Валентин Петков Бялков, гр. ...

Повече

Разяснение по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”

По процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” за кандидатстване от Стратегия за Водено от общностите местно развитие ...

Повече

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19. 188„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

На 28.06.2019 г. с Оценителен доклад приключи  работата на  Комисията  за подбор на проектни предложения  по процедура  №BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на стопанства ...

Повече

Разяснение по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197

По процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” за кандидатстване от Стратегия за Водено от общностите местно развитие ...

Повече

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – СОЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ КАТО РОМИТЕ“ (МЯРКА 2.9.1 ОТ СВОМР , ОПРЧР)

На 14.06.2019 г.  с Оценителен доклад, приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура  № BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, мярка 2.9.1 “ Увеличаване на броя на ...

Повече