НовиниСНЦ „МИГ Средец“, публикува проект на Насоки за кандидатстване по под мярка 1.1 от СВОМР Процедура, чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001- 19.409 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения„

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ Средец“ публикува за обсъждане проекта на Насоки за кандидатстване, включващи- Условия за кандидатстване и приложения към тях и Условия за изпълнение и приложения по под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на ...

Повече

ПЪРВИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ“, ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 13.02.2020 г.,Сдружение "МИГ Средец" и „АГРО-СТИВ ЕООД“  с. Пънчево подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие  на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Безвъзмездната ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

СНЦ „МИГ Средец“ на 05.02.2020 г., обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за Водено от общностите местно ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”

  СНЦ „МИГ Средец“ на 29.01.2020 г., обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” – втори прием ...

Повече

Покана

Изх.№ 133/28.01.2020 г. П О К А Н А               УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав: Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 Атанас Георгиев Зайков, гр. Бургас, ул. Сливница, 1Б, ...

Повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „МИГ Средец“, кани – земеделски стопани, представители на ПГМССЕ"Н.Й.Вапцаров" гр.Средец, Научен център по земеделие и всички  заинтересованите страни, потенциални бенефициенти към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“ в ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА  СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ СРЕДЕЦ“-прехвърляне на финансов ...

Повече

Проект на насоки за кандидатстване по мярка 7.5 от СВОМР на „МИГ Средец“, процедура № BG06RDNP001-19.353

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“  публикува за предварително обсъждане проекта на Условия за кандидатстване по мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  от  СВОМР, Програма за развитие на ...

Повече

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ, ОП РЧР 2014-2020 Г.

Сдружение "МИГ Средец" и Община Средец подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Развитие на човешките  ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд . Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект № BG05M9OP001-2.073-0001  „ ...

Повече

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.197(мярка 7.6 от СВОМР )

На 22.10.2019 г.  с Оценителен доклад, приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура  №  BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.178 „МИГ Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ От Мярка 4.“Инвестиции в материални активи“.

На 21.10.2019 г., „МИГ Средец“  обяви  втори прием по процедура за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.178 „МИГ  Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на ...

Повече