НовиниНа 26.09.2020 г. „МИГ Средец“ проведе „Празник на МИГ Средец-2020“. Целта на празника бе, популяризация дейността на Местната инициативна група и честване на 10-годишен юбилей от създаването на Местната инициативна група

Празника включваше: Презентация на дейността на МИГ през Програмен период 2007-2013 г и Програмен период 2014-2020 г. до настоящия момент. 1.Изложба на картини и произведения на приложни изкуства от местни творци-Георги Каракостов, Желязко Данданов, Марина Долапчиева и Марияна Петрова; 2.Изложение  и дегустация на местни ...

Повече

Покана

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                         Димо Иванов Найденов, представител на "ЗКПУ Дюлево"; Атанас Георгиев Зайков, представител на "ТАГАРЕВО" ЕООД; Иван  Петков Жабов, представител на "Община Средец"; Събинка  Петрова Господинова ; Вълко Тодоров ...

Повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „МИГ Средец“, кани  всички заинтересованите страни, потенциални бенефициенти към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“ на  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА  СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ СРЕДЕЦ“-прехвърляне на финансов ресурс от мярка в мярка  по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.  Общественото обсъждане ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” – трети ...

Повече

ШЕСТИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ“ ,2014 – 2020 г.

На 22.06.2020 г.,Сдружение "МИГ Средец" и Община Средец подписаха втори  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.168  „МИГ Средец – подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на ...

Повече

МИГ Средец“, обявява прием на проектни предложения по процедура- № BG06RDNP001-19.409 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения„ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“

Подмярка 1.1 МИГ Средец“, обявява прием на проектни предложения по процедура- № BG06RDNP001-19.409 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения„ от  Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони ...

Повече

Проект на насоки за кандидатстване по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Днес 08.06.2020г. на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСФ, „МИГ СРЕДЕЦ“  публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” . Коментари, ...

Повече

Покана

Изх.№152-1/27.05.2020 г.   П О К А Н А               УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                         1.Димо Иванов Найденов, гр.  Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 2.Атанас Георгиев Зайков, гр. Бургас, ул. Сливница, 1Б, ет.3 3.Иван  Петков ...

Повече

ВТОРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ“, ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 22.05.2020 г.,Сдружение "МИГ Средец" и Община Средец подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168  „МИГ Средец – подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по ...

Повече