НовиниСКЛЮЧЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 4.1“ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“, КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ“, ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 23.07.2021 г.,бе подписан тристранния договор  №BG06RDNP001-19.175-0004-С01 между –ДФ“Земеделие“, Сдружение "МИГ Средец" и Киро Дойков Тодоров- земеделски стопанин от  гр. Средец   за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие  на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на ...

Повече

МИГ Средец изпълнява проект за вътрешно териториално сътрудничество в партньорство МИГ „Лясковец – Стражица“ – водеща организация МИГ „Тутракан – Сливо поле“ по подмярка 19.3

Сдружение с нестопанска цел  „Местна инициативна група Средец” на 11.05.2021 г. стартира изпълненото, като партньор на проект  № BG06RDNP001-19.355 -0008 „Умни територии – всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“,  Административен  договор № РД50-78/11.05.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна ...

Повече

Покана

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                              Димо Иванов Найденов, представител на "“Д ЕНД Д ГРУП"ЕООД; Иван  Петков Жабов, представител на "Община Средец"; Костадин Кирязов Костадинов, представител на  ЗКПУ „Дюлево“ ; Петър Димитров Гайдов- ...

Повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „МИГ Средец“  кани заинтересованите страни: Публичен сектор-община Средец, читалища;Стопански сектор-юридически лица ,земеделски производители;Нестопански сектор-образование, здравеопазване, социални дейности и  НПО да участват в Общественото обсъждане  за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно ...

Повече

Покана

Изх. №.213-1/16.04.2021 г.                                                                                                                          УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                                                           Димо Иванов Найденов, ...

Повече

Информация по изпълнение за Стратегията за Водено от общностите местно развитие

Сдружение „МИГ СРЕДЕЦ“  до април 2021 година има подписани 12 тристранни  административни договора за изпълнение на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“– 9 проектни предложения са финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Програма ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” – 4

СНЦ „МИГ Средец“ на 29.03.2021 г., обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” – четвърти прием от ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.353

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” – втори прием   СНЦ „МИГ Средец“ на ...

Повече

СКЛЮЧЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 6.4, КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ“, ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 29.09.2020 г.,Сдружение "МИГ Средец" и ЕТ „ТОНИ-Т - АНТОНИЙ ДЮЛГЕРОВ“ гр. Средец подписаха Договор№BG06RDNP001-19.188-0001-С01/29.09.2020 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие  на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Безвъзмездната ...

Повече