НовиниПубликуван е в ИСУН 2020 Проект за Насоки за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 4.1.“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони2014-2020г.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“ публикува в ИСУН 2020 на електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/63101a50-e673-48bc-97e5-6b96b4573e17 за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.763 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 ...

Повече

Покана за обучение

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ”            КАНИ ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В  ОРГАНИЗИРАНОТО  ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ     Тема на обучението: ...

Повече

Покана за информационни събития по проект № BG06RDNP001-19.610-0053

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ”            КАНИ ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ - СРЕЩИ ,  СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.610-0053 „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ...

Повече

Информация по ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.610-0053

  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” НА 13.04.2023 Г СКЛЮЧИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР  № РД50-135/13.04.2023 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.610 ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ...

Повече

Покана за свикване на Общо събрание

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                              Димо Иванов Найденов, представител на "“Д ЕНД Д ГРУП"ЕООД; Иван  Петков Жабов, представител на "Община Средец"; Костадин Кирязов Костадинов, представител на  ЗКПУ „Дюлево“ ; Петър Димитров Гайдов- ...

Повече

„МИГ СРЕДЕЦ“ ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ- ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023-2027 Г.

СНЦ „Местна инициативна група Средец“ подписа Административен договор № РД 50-135/13.04.2023 г. „За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.624

СНЦ „МИГ Средец“, обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.624 „МИГ Средец - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„ от мярка  6.4 Развитие на стопанства и предприятия по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 ...

Повече

Покана за свикване на ОС

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                              Димо Иванов Найденов, представител на "“Д ЕНД Д ГРУП"ЕООД; Иван  Петков Жабов, представител на "Община Средец"; Костадин Кирязов Костадинов, представител на  ЗКПУ „Дюлево“ ; Петър Димитров Гайдов- ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

СНЦ „МИГ Средец“ на 10.10.2022 г., обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата ...

Повече

Покана за обучение

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  кани  заинтересованите  страни да вземат  участие в еднодневно обучение на тема: „Електронно отчитане на проекти - ИСУН“. Обученито  ще се проведе на дата: 14.10.2022 г., с начален час  10:00 ч. Място за провеждане: в гр. Средец, Зала на бивш  Военен клуб(ДНА), ул. „Димитър  Благоев“ №16. доц. д-р Надежда ...

Повече