НовиниПроведени мероприятия през месец април

обучения, работни и информационни срещи за консултиране на разработваната стратегия с местната общнос . В изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ...

Повече

Пoкана за участия в обществени обсъждания

  НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   В изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ  ДЕЙНОСТИ  НА МЯРКА 19 ...

Повече

Покана за участие в работни срещи

  за консултиране подготовката на стратегията за ВОМР   В изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г.  „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ  ДЕЙНОСТИ  НА МЯРКА 19 ”ВОДЕНО ОТ ...

Повече

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ " МИГ Средец"

Изх. № 14/27.03.2016 г. П О К А Н А              Днес, 27.03.2016 г., в гр.Средец, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                         Димо Иванов Найденов Кета Николова Кънева  3. Валентин Петков Бялков 4. Вълко ...

Повече

Покана за участие в обучение

В изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ  ДЕЙНОСТИ  НА МЯРКА 19 ”ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ  МЕСТНО РАЗВИТИЕ ” ОТ ПРОГРАМАТА  ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  ЗА ПЕРИОДА  ...

Повече

Проведени информационни дейности от «МИГ Средец»

във връзка с популяризиране процеса на разработка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ...

Повече

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” сключи договор по ПРСР 2014-2020

СНЦ „ МИГ Средец „ на 07.12.2015 г. сключи тристранен договор № РД50-159 между Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „ Земеделие” – Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от ...

Повече

СНЦ „ МИГ СРЕДЕЦ „ ПРИКЛЮЧИ ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ (2012-2015 г.)

СНЦ „ МИГ Средец „ на 30.09. 2015 г. приключи   успешно  прилагането  на СМР  за периода (2012-2015 г.)  съгласно сключения тристранен договор: РД50-83/13.06.2012 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка 41"Прилагане на стратегия за местно развитие" и по мярка 431-1 "Управление на местни инициативни групи,придобиване на ...

Повече