НовиниПокана за информационни срещи с местната общност за популяризиране на приоритетите за местно развитие и възможностите за кандидатстване с проекти

УВАЖАЕМИ  ДАМИ ГОСПОДА, СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  кани  местната общност на информационни срещи за  популяризиране на приоритетите за местно развитие и възможностите за кандидатстване с проекти  от СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „ МИГ СРЕДЕЦ“ ...

Повече

Резултати от конкурс за избор на външни експерти -оценители на проекти към СВОМР на „ МИГ Средец“

Председателят на СНЦ „ МИГ Средец“ утвърди списък на външни  експерти -оценители на проекти към СВОМР на „ МИГ Средец“. Конкурсът се проведе във връзка с разпоредбите на „Вътрешните процедурни  правила за избор на външни експерти –оценители на проекти към СВОМР на „МИГ Средец“, утвърдени с Протокол № 7/ 24.08.2017 г. на  ...

Повече

Покана до кандидатите за външни експерти –оценителите, преминали успешно административно съответствие и допустимост за явяване на интервю

Комисията назначена със  Заповед №10/03.10.2017 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”, кани на интервю външните експерти-оценители преминали успешно първия етап от конкурса – проверка за АСД по процедура за избор на  външни експерти  – оценители по покана с изх. № 27/11.09.2017 г., което ще се проведе  на 31.10.2017 ...

Повече

Обявление за конкурс за избор външни експерт-оценители

" СНЦ " МИГ Средец" обявява конкурс за избор на външни експерт-оценители на проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2014 - 2020 г.  с началната дата за прием на заявления за участие 12.09.2017 г. и крайна дата 02.10.2017 г., 17:00 часа Пълният текст на поканата, необходимите документи и условията може  ...

Повече

Покана

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:      Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 Кета Николова Кънева, гр. Средец, ул. Тодор Николов, 25 Валентин Петков Бялков, гр. Средец, ул. Комсомолска, бл.2, вх.А, ет.1, ап.1 Вълко Тодоров Вълков, гр. Средец, ул. Георги С. ...

Повече

Сдружение с нестопанска цел „МИГ СРЕДЕЦ” сключи споразумение за изпълнение

Сдружение с нестопанска цел „МИГ СРЕДЕЦ” на 29.11.2016 г. сключи Споразумение  № РД 50-192 с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма  „ Развитие на човешките ресурси ”(ОПРЧР) ...

Повече

Покана

Изх. № 20/01.08.2016 г. П О К А Н А             Днес, 01.08.2016 г., в гр.Средец, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:    1. Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 2. Кета Николова Кънева, ...

Повече

Обявление

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА  СНЦ „ МИГ СРЕДЕЦ” СНЦ „   обявява Решение № БС-11-ЕО/20.05.2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ –Бургас характер "да не се извършва ...

Повече

Приключиха дейностите по информиране, консултиране и обсъждане на Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец”

Дейностите по ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-41   в изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ...

Повече

Покана

Днес, 26.04.2016 г., в гр.Средец, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав: 1.      Димо Иванов Найденов, гр.  Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 2.      Кета Николова Кънева, гр. Средец, ул. Тодор Николов, 25 3.      Валентин Петков Бялков, гр. ...

Повече