НовиниПокана за участие на местната общност в информационните събития през месец ноември и декември, организирани от СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ , гр. Средец

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност на следните информационни събития: МЕСЕЦ НОЕМВРИ Семинари на тема „ Изпълнение на Стратегията за ВОМРкъм настоящия момент. Презентиране на проекти от бенефициенти с реализирани проекти и проекти в ...

Повече

Проект на насоки за кандидатстване по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“ публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по мерки: Мярка 4 - подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Процедура№ BG06RDNP00119.175 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка ...

Повече

Покана за участие на местната общност в двудневно обучение

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност да вземе  участие в  двудневно  обучение на тема: „Управление, изпълнение и отчитане на проекти”. Обучението ще се проведе на 15.10 и  16.10.2018 г. от 1000 часа в гр. Средец, зала на сградата на „Зелената къща“ .

Повече

Одобрен проект по процедура за прием на проекти от Стратегия за ВОМР на „ МИГ Средец“ по мярка 2.9.3, ОП РЧР 2014 -2020

На 18.05.2018 г.  с  решение на Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ г. е одобрен оценителният доклад на „МИГ Средец“ по  процедура “ № BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“,  мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до ...

Повече

Покана за извънредно заседание

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав: Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 Иван Петков Жабож, гр. Средец, ул.“ Александър Стамболийски“1 Кета Николова Кънева, гр. Средец, ул. Тодор Николов, 25 Валентин Петков Бялков, гр. Средец, ул. ...

Повече

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ

по отворена процедура за подбор на проектни  предложения  № BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ,  мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“  от Стратегията за ВОМР, ОП ...

Повече

Покана за редовно заседание на Общото събрание

  УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                         Димо Иванов Найденов, гр.  Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 Иван  Петков Жабов, гр. Средец, ул.“ Александър Стамболийски“1 Кета ...

Повече

Съобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ„

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ„  по мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и ...

Повече

Проект на насоки за кандидатстване по мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“ от СВОМР, ОП РЧР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“ публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора  в неравностойно положение и намаляване на ...

Повече

Покана за участие на местната общност в информационните събития през месец декември, организирани от СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ , гр. Средец

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност през месец  декември на следните информационни събития: 1. Двудневно  обучение на 07.12 и  08.12.2017 г. от 10.00 часа в залата на  Посетителския информационен център, гр. Средец, местността „Божура“, на тема: “Изготвяне на бизнес план, ...

Повече