„МИГ СРЕДЕЦ“ ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ- ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023-2027 Г.

СНЦ „Местна инициативна група Средец“ подписа Административен договор № РД 50-135/13.04.2023 г. „За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на  селските райони 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-053 „Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Средец“ ,Програмен период 2023-2027 г.“ 

Подпомагани  основни дейности:

1.Координация и администриране изпълнението на дейностите по проекта;

2.Експертна работа по подготовка  на СВОМР на „МИГ Средец“, включително консултирането на подготовката и  с местната общност;

3.Проучвания и анализи на територията;

4.Изготвяне  и разпространение на  информационни материали;

5.Публикации в регионален вестник;

6.Оперативни дейности;

7.Организиране и провеждане на обучения за местните  заинтересовани страни, екипа на „МИГ Средец“  и местни лидери;

8.Организиране на информационни срещи и семинари;

9.Закупуване на офис техника, обзавеждане и оборудване.

 

Изпълнението на  проекта  ще се осъществи  в рамката на одобреният бюджет   от  41 612,22 лева за  срок от шест месеца.

Дейностите по проекта ще се осъществяват на територията на „МИГ Средец“, препокриваща се с територията на община Средец.

Резултат от изпълнението на проекта : Разработена Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Средец“  за периода 2023-2027.