„МИГ СРЕДЕЦ”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", Инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на ОП РЧР

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ Средец“, която покрива територията на Община Средец.

Допустими кандидати :

  • Община Средец;
  • Доставчици на социални услуги

Допустими за финансиране дейности:

1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания;

 

2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск;

 

3. Местни социални дейности за социално включване.

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:  200 983,00  лв.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

  • .mig-sredets.eu , секция „Документи“,  подсекция „Мерки от СВОМР по ОП РЧР“;

 

Краен срок за представяне на предложенията:  01.07.2019 г. – 17:00 ч.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 


Документи