МИГ Средец“, обявява прием на проектни предложения по процедура- № BG06RDNP001-19.409 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения„ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“

Подмярка 1.1

МИГ Средец“, обявява прием на проектни предложения по процедура- № BG06RDNP001-19.409 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения„ от  Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само  по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и  http://mig-sredets.eu/, секция „ Документи“, подсекция „Мерки от СВОМР по ПРСР“, Подмярка 1.1 - http://mig-sredets.eu/dokumenti/merki-ot-svomr-po-prsr/

Краен срок за представяне на предложенията: 14.07.2020 г., 17:00 часа.

Приложение: Обява


Документи