МИГ Средец изпълнява проект за вътрешно териториално сътрудничество в партньорство МИГ „Лясковец – Стражица“ – водеща организация МИГ „Тутракан – Сливо поле“ по подмярка 19.3

Сдружение с нестопанска цел  „Местна инициативна група Средец” на 11.05.2021 г. стартира изпълненото, като партньор на проект  № BG06RDNP001-19.355 -0008 „Умни територии – всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“,  Административен  договор № РД50-78/11.05.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Изпълнението на дейности по проекта са в партньорство с МИГ  „Лясковец – Стражица“ – водеща организация , „ МИГ Средец“ и МИГ  „ Тутракан – Сливо поле“.

Обща стойност на  договора - 184 4060,20 лв., бюджет за изпълнение на дейностиете по проекта от  СНЦ  „МИГ Средец”, като партньор – 63 007,50 лв.

С реализиране на проекта  ще се обединят усилията и мотивацията на трите Местни инициативни групи от различни географски територии за прилагане на иновативни решения при създаване и промотиране на уникални местни продукти. Водещ фактор в настоящото партньорство е създаване на обща териториална марка и нейното промотиране, чрез използване на иновативни инструменти. Трите района имат общ поминък, свързан с производство на вино и селскостопански продукти, но същевременно разполагат с разнообразни дадености, отличаващи ги с характерни за местните територии и общности продукти и забележителности. Не на последно място, местните културни институции имат капацитет да участват в представяне на уникално културно наследство, чрез иновации, което спомага едновременно за съхраняване и популяризирането им. Трите  местни инициативни групи ще осъществят  съвместни дейности с принос към устойчивото развитие на своите местните общности.

 

Целите на проекта са свързани с представяне на уникални местни продукти от трите територии под един покрив и като една териториална марка по иновативен начин, чрез интерактивна платформа. Виртуалното пространство ще бъде среща на всички креативни доставчици на продукти, традиционни и характерни за всяка територия под общ бранд. Умните територии са популярен подход в Европа, но на териториите на трите местни инициативни групи, на  които ще се изпълнява проекта не са прилагани. Умните територии е иновация за представяне на уникални местни продукти от различни видове доставчици на едно място.

Резултата от изпълнението на проекта в партньорство е  разработен съвместен продукт и онлайн-услуга въз основа на изследвания, регистриране на марка, реализиране на  маркетингова кампания и  изграден капацитет по време на изпълнение на проекта.

 

Основните дейности по проекта са:

 

 1. Организация, координация и управление на проекта;
 2. Извършване на проучване на тема: „Изследване на културното наследство на територията на МИГ(изкуства, занаяти, обичаи, традиции, културни продукти, дейности, свързани с уникален бит и др.)“  - „ МИГ Лясковец – Стражица“;
 3. Извършване на проучване на тема: „ Изследване на местните производства за създаване на териториална марка/бранд“;
 4. Разработване на интернет-платформа „ Умни територии-всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“;
 5. Проучване на тема: „ Традиции, обичаи и занаяти практикувани в миналото и настоящето на територията на МИГ Средец“;
 6. Проучване на тема:  „ Занаяти, обичаи, традиции от поколение на поколения на територията на „ МИГ Тутракан-Сливо поле““;
 7. Проучване на тема: „ Минало, настояще и бъдеще в традициите на свободната борба на територията на „ МИГ Тутракан-Сливо поле““;
 8. Тридневен фестивал „ Всички под един покрив“- „ МИГ Лясковец – Стражица“;
 9. Фестивално събитие – Панаир на традиции, обичаи, занаяти, гозби, продукти, култура и бит,  автентични за региона на „ МИГ Средец“ под наслов „ Всички под един покрив“;
 10. Фестивал – „ Панаир на традициите на територията на „ МИГ Тутракан-Сливо поле“ със слоган „Рецептите на баба с нов живот“;
 11. Регистриране на териториална/регионална марка/бранд „МИГ Лясковец – Стражица“;
 12. Осигуряване на рекламни материали за проект „Умни територии – всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“ - МИГ Лясковец – Стражица“;
 13. Закупуване на техническо оборудване за изпълнение на проекта – „МИГ Лясковец – Стражица“;
 14. Провеждане на работни/информационни срещи – „МИГ Лясковец – Стражица“ ;
 15. Провеждане на информационни срещи/семинари на територията на МИГ - „МИГ Лясковец – Стражица“;
 16. Провеждане на информационни конференции - „МИГ Лясковец – Стражица“;
 17. Публикации в регионални медии;
 18. Извършване на експертна работа;
 19. Разработване на маркетингова стратегия за промотиране и развитие на териториите на МИГ – партньори по проекта на основата на местната идентичност - „МИГ Лясковец – Стражица“;
 20. Изработка и доставка на сгъваем щанд със сгъваем покрив и изложбенни плотове  - „ МИГ Средец“;
 21. Предпечатна подготовка, дизайн, отпечатване и доставка на книга: „ Традиции, обичаи и занаяти , практикувани в миналото и настоящето на територията на „МИГ Средец“;
 22. Предпечатна подготовка, дизайн, отпечатване и доставка на книга : „ Занаяти, обичаи, традиции от поколение на поколения на територията на „ МИГ Тутракан-Сливо поле““;
 23. Предпечатна подготовка, дизайн, отпечатване и доставка на книга : „ Минало, настояще и бъдеще в традициите на свободната борба на територията на „ МИГ Тутракан-Сливо поле““.

 

Настоящият публикация се публикува  в изпълнение на  Проект Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!,  Договор № РД 50 -78/11.05.2021 г. ,  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  процедура  №BG06RDNP001-19.355, за подбор на проекти  за вътрешно териториалноо и транснационално  сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.