Информация по ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.610-0053

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” НА 13.04.2023 Г СКЛЮЧИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР  № РД50-135/13.04.2023 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.610 ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 , ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.610-0053 „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА  СНЦ "МИГ СРЕДЕЦ" ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023-2027 Г.“

 

І. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА :

 

<>1.2.3.4.Координация и администриране изпълнението на дейностите по проекта;
 • Експертна работа по подготовка  на СВОМР на „МИГ Средец“, включително консултирането на подготовката и  с местната общност;
 • Проучвания и анализи на територията;
 • Изготвяне  и разпространение на  информационни материали;
 • Публикации в регионален вестник;
 • Оперативни дейности  и командировки;
 • Организиране и провеждане на обучения за местните  заинтересовани страни, екипа на „МИГ Средец“  и местни лидери;
 • Организиране на информационни срещи и семинари;
 • Закупуване на офис техника, обзавеждане и оборудване.

 

ПРЕДСТОЯЩИ  ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ

Информационните събития включват   информационна кампания  от 10 информационни срещи  и  2 семинара, която кампания ще се проведе в две части, две обучения -  едно за местни лидери и заинтересованите страни и едно за екипа, УС , КС и ОС и обществено обсъждане на проекта на Стратегия за ВОМР 2023-2027 г.

Първата част  от информационната кампания ще  се проведе , както следва

 1. Информационни срещи:
 • 15.06.2023 г. , 10,00 ч., с. Загорци в зала на Пенсионерски клуб;
 • 16.06.2023 г. , 10,00 ч., с. Дюлево в зала на НЧ „„Просвета-1886 год.“;
 • 19.06.2023 г., 10,00 ч. , с. Момина църква в зала на Пенсионерски клуб;
 • 22.06.2023 г. ., 10,00 ч. , с. Бистрец в зала на Пенсионерски клуб;
 • 23.06.2023 г. ., 10,00 ч. , с. Голямо Буков в зала на НЧ „Просвета-1930“
 1.  Семинар – 27.06.2023 г., 10,00 , гр. Средец в зала на „ Зелена къща“, пл.

България.

Тема на информационните събития – срещи и семинар:  Запознаване на местното население с дейностите и събитията по проект № BG06RDNP001-19.610-0053 „Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Средец" за програмен период 2023-2027 г.“ , възможностите за включване в стратегията  на мерки от  СПРЗСР 2023-2027  г. и  програмите финансиращи подхода ВОМР и етапите на подготовка и.

 

 

 • ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Тема на обучението: Запознаване на участниците с предизвикателствата и възможностите при  разработване  на СВОМР 2023-2027
 
Целта на обучението е:  повишаване  и надграждане на придобития капацитет, получаване  на нови знания и умения  и запознаване на участниците с предизвикателствата и възможностите при  разработване  на СВОМР 2023-2027.
 
 • В КРАЯ НА МЕСЕЦ АВГУСТ,НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЕТ СРЕЩИ И ЕДИН СЕМИНАР

 

 • ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 2023-2027 Г.

 

Важно !!!  за конкретните дати , място и час на обучението, срещите, семинара и общественото обсъждане следете :

 • електронния адрес на „МИГ Средец“ -  http://mig-sredets.eu/секция „ Новини“;
 • електронната страница на Община Средец - https://sredets.bg/, фесбук страницата   на НЧ „ Пробуда 1897“, гр. Средец, вестник „Черноморски фар“

 

************

ВАЖНО!!! 

УЧАСТИЕТО В СРЕЩИ, СЕМИНАРИ,  ОБУЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ Е БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

 

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ -  гр. Средец 8300, ул. „Лиляна Димитрова” 1, ет. 2

 • e-mail: lider_sredets@abv.bg
 • електронен адрес: www.mig-sredets.eu
 • телефони: 0882881358/ 0882881359/    0882366596