Информация по изпълнение за Стратегията за Водено от общностите местно развитие

Сдружение „МИГ СРЕДЕЦ“  до април 2021 година има подписани 12 тристранни  административни договора за изпълнение на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“– 9 проектни предложения са финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и 3 проектни предложения са  финансирани от Европейския социален фонд, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. 2014 – 2020 г.

 

Договорите по мерките от ОП РЧР са изпълнени, субсидията е изплатена.

До момента подадените проекти към Стратегията за ВОМР  са 38 броя в това число 35броя по мерки от ПРСР и 3 броя по мерки от ОПРЧР. От всички подадени проекти  1 проектно предложение е отхвърлено от Комисията за подбор на проекти и 2 проектни предложения са  оттеглени от кандидатите.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по сключените до настоящия  момент договори 1 327 565,51 лв.

На 01.02.2021 г. „МИГ Средец“ подписа Допълнително споразумение към Споразумение  № РД 50-192/29.11.2016 г. във връзка с прехвърляне на остатъчния  ресурс  от подмерки: 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения„ , 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ в размер на  190 601,39 лева към  подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Целта  за прехвърляне на средствата е да се  финансират  част, от  проектните предложения, включени в резервния  списък по процедура № BG06RDNP001-19.175 „МИГ СРЕДЕЦ- Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“

 

На 29.03.2021 г. местната инициативна група отвори четвърти прием по процедура №BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”. Допустими кандидати по процедурата са: Местни поделения на вероизповеданията, съгласно Закона за вероизповеданията; Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които имат седалище в община Средец;Читалища, регистрирани по Закона за читалищата;Училища, детски градини и Общински детски център Средец;Община Средец. Краен срок за подаване на проектните предложения е 20.05.2021 г. – 17:00 ч.