НовиниПокана за информационни срещи с представители на публичния , стопански и нестопански сектор

Сдружение с нестопанска цел  „МИГ Средец“ кани всички желаещи да участват в организираните информационни срещи, както следва: ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР: 24.10.2023 г.  от 10:00 ч в  гр. Средец, зала на Зелената къща, ул. Димитър Кичев 26   ИНФОРМАЦИОННА ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“ организира информационна среща на 05.10.2023 г. от 10.00 часа в залата на „МИГ Средец“

СНЦ „МИГ Средец“  организира информационна среща на 05.10.2023 г.   от 10.00 часа в залата на „МИГ Средец“ на тема-„Запознаване на участниците с Условията за кандидатстване и подготовка на проекти по  отворения прием по подмярка 4.1“- процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.763 „МИГ СРЕДЕЦ под ...

Повече

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  - Управителният съвет и екипът канят  жителите на Община Средец, представителите на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции в областта на образованието и културата, социални услуги, местни лидери,  представители на неформални групи и други организации, граждани   ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.763 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“

СНЦ „МИГ Средец“, обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.763 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“От Мярка 4.“Инвестиции в материални активи“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. На 14.09.2023 г., „МИГ Средец“ обяви прием по процедура за ...

Повече

ОБЯВЛЕНИЕ

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  във връзка с обявения „МОБИЛЕН ПРАЗНИК НА „МИГ СРЕДЕЦ“ В 5 НАСЕЛЕНИ МЕСТА“, ви информира, че отменя предвидения на 08.09.2023 г. празник в с. Дюлево, поради обявения ден на национален траур. Празника във с. Дюлево ще се състои на 29.09.2023 г. ОЧАКВАМЕ ВИ НА 29.09.2023 г. В С. ...

Повече

Покана за мобилен празник на ,,МИГ Средец" в 5 населени места

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ВИ   КАНИ ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА „МОБИЛЕН ПРАЗНИК НА „МИГ СРЕДЕЦ“ В 5 НАСЕЛЕНИ МЕСТА“, КАКТО СЛЕДВА : С . ФАКИЯ – 09.09.2023 г., 14,00 ч.; С . ЗАГОРЦИ– 22.09.2023 г., 14,00 ч. ; ГР. СРЕДЕЦ – 23.09.2023 г., 10,00 ч.; С.ДЮЛЕВО - 29.09.2023 г., 14:00 ч. С. ...

Повече

ПОКАНА ЗА „МОБИЛЕН ПРАЗНИК НА „МИГ СРЕДЕЦ“ В 5 НАСЕЛЕНИ МЕСТА

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ  ДА ПРИСЪСТВАТ НА „МОБИЛЕН ПРАЗНИК НА „МИГ СРЕДЕЦ“ В 5 НАСЕЛЕНИ МЕСТА“, КАКТО СЛЕДВА :   С.  ДЮЛЕВО  -  08.09.2023 г., 16,00 ч.; С . ФАКИЯ – 09.09.2023 г., 16,00 ч.; С . ЗАГОРЦИ– 22.09.2023 г., 16,00 ч. ...

Повече

Покана за участи във втора информационна капания - информационни срещи и семинар по проект№ BG06RDNP001-19.610-0053

П О К А Н А     СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ”            КАНИ ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  СТРАНИ НА информационни  СРЕЩИ И СЕМИНАРИ  - ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА ...

Повече

Публикуван е в ИСУН 2020 Проект за Насоки за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 4.1.“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони2014-2020г.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“ публикува в ИСУН 2020 на електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/63101a50-e673-48bc-97e5-6b96b4573e17 за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.763 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 ...

Повече

Покана за обучение

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ”            КАНИ ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В  ОРГАНИЗИРАНОТО  ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ     Тема на обучението: ...

Повече