Миг СредецУправленски органи

Списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” Списък на членовете на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” Списък на членовете на Контролния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”

Повече

Екип

Екип на Сдружение "МИГ Средец" Димо Иванов Найденов - Председател на Управителния съвет Русанка Георгиева Лапова - Изпълнителен директор Стоянка Тодорова Иванова - Експерт по прилагане на стратегия за ВОМР Тодорка Иванова Кънчева - счетоводител

Повече

Стратегия за ВОМР

Стратегия за водено от общностите местно развитие - сдружение "Местна инициативна група Средец" 2014-2020

Повече

Устав

Устав на сдружение с нестопанска цел  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” за осъществяване на  общественополезна дейност    

Повече