Публикуван е в ИСУН 2020 Проект на насоки за кандидатстване по мярка 7.2 от Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“  публикува в ИСУН 2020 на електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/b11fa258-26a8-4494-a33c-8677ec674107  за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.584 - „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.

Коментари, предложения и възражения по проекта на Насоките  за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до 08.03.2022 г. 23:59 ч. в ИСУН 2020.

В срока на публичното обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията за кандидатстване, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.