ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „МИГ Средец“, кани  всички заинтересованите страни, потенциални бенефициенти към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“ на  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА  СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ СРЕДЕЦ“-прехвърляне на финансов ресурс от мярка в мярка  по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

 Общественото обсъждане ще се проведе на 30.09.2020 г. от 10.30 часа в залата на СНЦ „МИГ Средец“, гр. Средец, ул. „ Лиляна Димитрова“ 1,ет.2.