ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ОТВОРЕНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – СОЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ КАТО РОМИТЕ“

Събитие

Дата, час, място

  1. Индивидуални консултации

Всека сряда от 10: до 12:00 ч.  до  15.04.2019 г. вкл., офиса на „МИГ Средец“ , гр. Средец, ул. „ Лиляна Димитрова“ 1, ет.2 – ден на отворените врати

  1. Информационен  семинар

19.04.2019 г., 1000 в зала на Зелената къща, гр. Средец, пл. България“