Мярка 2.9.1

Процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ помощ № BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална  икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ .по мярка 2.9.1 “ Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги.“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.


Документи